Pathology Residents

Dr. Huda  AlGhefari

Dr. Huda AlGhefari

PGY 5 Anatomical Pathology

Dr. Shao Shi Li

Dr. Shao Shi Li

PGY 4 Anatomical Pathology

Dr. Christopher Tran

Dr. Christopher Tran

PGY 5 Anatomical Pathology

Dr. Karissa French

Dr. Karissa French

PGY 4 Anatomical Pathology

Dr. Jonathan Keow

Dr. Jonathan Keow

PGY 3 Anatomical Pathology

Dr. Sarah Aziz

Dr. Sarah Aziz

PGY 3 Anatomical Pathology

Hao Li

Hao Li

PGY 2 Anatomical Pathology

Katherina Baranova

Katherina Baranova

PGY 1 Anatomical Pathology

Lindsay Ninivirta

Lindsay Ninivirta

PGY 1 Anatomical Pathology

Shervin Pejhan

Shervin Pejhan

PGY 1 Neuropathology